L'Hospitalet
 
AVALUACIÓ

AVALUACIÓ

Baixa aquest full d'internet i omple els quadres. És una autoavaluació per tal que t'ajudi a reflexionar sobre la feina que has fet..        A continuació  presentem la taula d’avaluació. Mireu-la bé i així podreu saber com realitzar els exercicis i com es valorarà la vostra feina.  
  Insuficient Suficient Notable Excel·lent
Utilitza correctament els elements hardware de l'ordinador No domina els aparells de l’ordinador com el ratolí o el teclat coordinadament Utilitza els aparells de l’ordinador amb dificultats Utilitza els aparells de l’ordinador de manera bàsica i a vegades necessita l’ajuda del professor Domina sense cap problema els aparells de l’ordinador de manera eficaç Domini perfecte dels aparells de l’ordinador, amb rapidesa i coordinació
Domina el programa Microsoft Word Nivell nul de les eines bàsiques que proporciona el programa Només sap escriure en teclat i desconeix totes les demés utilitats Coneixement bàsic del programa, però encara no sap utilitzar totes les eines que disposa el programa Disposa d’un nivell alt per realitzar les diferents opcions que té el programa   Coneix i en fa ús de totes les eines que disposa el programa amb eficàcia  
Navega correctament pels links de les webs oferts   Necessita constantment l’ajuda del mestre per fer qualsevol utilitat per Internet   Necessita ajuda del professor per navegar per les pàgines webs establertes   Sap introduir les direccions de les webs correctament però té algunes dificultats a l’hora de navegar Domini alt a l’hora de moure’s per Internet   Navega per les pàgines webs sense cap problema, resolent els possibles inconvenients que li puguin sorgir  
Entén correctament tots els enunciats de les activitats El seu nivell de comprensió lectora és insuficient. Necessita l’ajuda del mestre per comprendre   Té dificultats per comprendre els enunciats i se li plantegen possibles confusions   Compren a nivell bàsic els enunciats tot hi que pot tindre dubtes   No té problemes per entendre el que se li demana en els enunciats   Entén a la perfecció l’enunciat i ajuda a resoldre els possibles problemes de comprensió als seus companys  
Sap buscar la informació que contesta a les preguntes. El seu nivell de comprensió lectora és insuficient  i això suposa que no entengui els conceptes   El seu nivell de comprensió lectora és molt bàsic i amb dificultats. Requereix molt de temps per entendre els conceptes   Nivell de comprensió lectora adequat, tot i que li poden sorgir dubtes que poden ser aclarits pel mestre   Nivell de comprensió lectora elevat. Entén els conceptes que se li exposen i domina el que està llegint   Nivell de comprensió lectora excel·lent. Té un domini de vocabulari ampli i sovint ajuda a resoldre els possibles dubtes dels seus companys  
Sap  seleccionar la informació adient. No és capaç d’abstraure la informació necessària i necessita constantment l’ajuda del mestre   Troba informació però no sap analitzar-la. Requereix l’ajuda del mestre   Sap buscar la informació i tractar-la com a tal, tot i que a vegades se li pot plantejar algun dubte   No té cap dificultat a l’hora de cercar la informació i treballar-la correctament   Domini perfecte de la recerca d’informació, treballant-la competentment  
 Copia i escriu correctament la informació trobada. El seu nivell de competència escrita és insuficient. No es capaç de copiar les paraules. El seu nivell de competència escrita és molt bàsic. Requereix molt temps per copiar. Nivell de comprensió escrita adequat, tot i que li poden sorgir en la copia d’algunes paraules   Nivell de competència escrita elevat. És capaç de copiar correctament totes les paraules Nivell de competència escrita és excel.lent. Té domini de vocabulari escrit.
Sap organitzar-se per treballar en grup. Té dificultats per relacionar-se amb els seus companys, no es fica d’acord amb ells i sovint crea conflictes   Té dificultats per relacionar-se amb els seus companys tot i que ho intenta però desisteix molt ràpid. No li agrada treballar en equip   Es relaciona de manera favorable amb els seus companys de grup tot i que no aporta les seves opinions   Gaudeix treballant en equip mantenint una bona relació amb tots ells. La seva conducta és molt participativa i respecta el torn dels altres   No presenta cap problema a l’hora de realitzar un treball en equip. Treballa de manera reeixida amb tots els seus company presentant força de voluntat per ajudar-los i poder obtindre un bon treball en equip  
És capaç d’explicar de manera entenedora la informació obtinguda   El seu vocabulari i nivell d’expressió és pràcticament insuficient per a la seva edat   Nivell de vocabulari suficient i s’expressa amb moltes dificultats   S’expressa i utilitza el vocabulari de manera correcta   La seva exposició és entenedora, ja que utilitza un vocabulari i una expressió correcta   Desglossa de manera reeixida les idees que ha d’expressar utilitzant el seu propi vocabulari de manera excel·lent  
Escolta les intervencions dels companys.   No sap extreure les idees bàsiques de les explicacions dels companys.   Té precarietat per distinguir la informació que és adient de la que no   Entén les idees principals tot i que presenta algunes dificultats a l’hora de seleccionar-les   Extreu i analitza la informació necessària, excloent de la que no ho és   Té molt clar quines són les idees principals i les sap redactar de manera adequada amb les seves pròpies paraules  
 

   
   
Webquest elaborada per Lourdes Soler amb