DATACIÓ RADIOACTIVA

INTRODUCCIÓ

 
 

La Radioactivitat és el fenòmen pel qual els elements químics radioactius emeten radiacions produïdes per la desintegració del nucli dels àtoms.

La radioactivitat la podem fer servir per determinar l'edat absoluta (amb certa aproximació) d'un material, és el que s'anomena DATACIÓ RADIOMÈTRICA: determinació de l'edat d'un material utilitzant isòtops radioactius.

ISÒTOPS: Són els àtoms d'un mateix element que tenen igual nombre de protons i electrons (nombre atòmic), però diferent nombre de neutrons (exemple de la imatge).

 Isòtops del carboni

 

ISÒTOP RADIOACTIU:Isòtop d'un  element químic que es va convertint amb el temps en altre element més estable. Aquest procés s'anomena desintegració.

Els Radioisòtps es van desintegrant a una velocitat que varia al llarg del temps . Per això, el valor més útil és el període de semidesintegració, què és el temps que transcorre fins que la quantitat d'aquest radioisòtop queda reduïda a la meitad.

 Definició Semidesintegració

 

 

Diferents radioisòtops tenen diferents períodes de semidesintegració.

 SEMIDESINTEGRACIÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per datar restes d'origen orgànic s'utilitza el C14, ja que tots els vegetals absorbeixen CO2 de l'aire en el procés de fotosíntesi, transformant-lo en matèria orgànica. A més, tots els animals incorporen el Carboni mitjançant l'alimentació. La gran majoria dels àtoms de carboni són C12, però una petita fracció són C14 (àtoms amb 6 protons, 6 electrons i 8 neutrons).

La relació C14 /C12 ha estat constant a l'atmòsfera durant molts milers d'anys, tot i que el C14 es desintegra transformant-se en N14. La perdua radioactiva s'equilibra amb la formació de nous àtoms de C14 degut a la col·lisió de neutrons de la radiació còsmica sobre àtoms de nitrogen de l'alta atmosfera amb emissió de prpotons, segons la reacció:

 N 14 (7n + 7p) + n C 14 ( 6 protons i 8 neutrons) + p

El C14 és un isòtop inestable que a poc a poc es va transformant en nitrogen (N 14).

Per calcular l'edat d'una resta podem utilitzar la corba de semidesintegració dels Isòtops, o bé un mètode gràfic estimatiu.

Si mirem una corba la corba de semidesintegració, i sabem que una mostra conté el 50% de l'isòtop radioactiu que hi havia inicialment, puc concloure que ha passat un període de semidesintegració, que si estic calculant 14C, seran 5.750 anys.


En canvi, si sabem que la mostra sols conté el 25% de l'isòtop radioactiu inicial, sabem que han passat dos períodes de semideintegració, és a dir, 11.500 anys.

 
 
Webquest elaborada per amb