Els accents de paraules agudes

INTRODUCCIÓ

 
 

Què són les paraules agudes?

 Com accentuar:

S'accentuen les paraules agudes que acaben en vocal, vocal seguida de s o -en o -in : català, però, també, camí, pastís, cabàs, progrés, Berlín, sorprèn. En canvi: Ramon i ferum (acaben en consonant) o esglai i festiu (acaben en semivocal).


 
 
Webquest elaborada per amb