Clima, Vegetació i Fauna a Catalunya

INTRODUCCIÓ

 
 

Hola nois, em dic Trosky, i sóc un San Bernat, descendent del famosos dogos del Tibet. Estic ensinistrat pel salvament de viatgers perduts a la muntanya, sabeu que sóc capaç de pressentir l‘arribada  d’una allau? Per això visc al Pirineu. Bé, però això no és la qüestió que ens ocupa, estic aquí perquè m’ajudeu...Tinc uns amics que van ser criats en captivitat i ara ja és l’hora que es valguin per ells mateixos. El problema és que no sabem a on han de viure, ni quin tipus d’hàbitat o de clima necessiten. Ens podeu ajudar? Segur que si, doncs després de conèixer els meus amics aneu a tasca...

 Us presento els meus amics:

     "Maia" L'Àliga Cuabarrada

   "Mac" El Voltor

  "Carlota" La Tortga mediterrànea

   "Boss" L'Ós Bru

   "Àlex" El Gat Fer

   "Sky" La Gavina

 

 


GUIA DIDÀCTICA

 

     

Àrea i Nivell educatiu

Aquesta Webquest ha estat pensada per un primer de cicle superior d'educació primària (cinquè de primària), i l'àrea curricular és la de Coneixement de Medi Natural, Social i Cultural.

Competències bàsiques pròpies de l'àrea

L'entorn i la seva conservació:

 • Iniciació al registre, representació gràfica i interpratació de dades metereològiques. Utilització de recursos TIC.
 • Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l'entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l'impacte de l'activitat humana al paisatge.
 • Realitzacio d'un treball cooperatiu a partir d'una qüestió rellevant, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.

El món dels éssers vius:

 • Caracterització de la funció de la relació a partir de la de l'observació d'animals i plantes i relacionant-les amb el seu hàbitat.
 • Interès per la protecció i cura d'animals i plantes de l'entorn proper.
 • Interès per l' observaciói la generació de preguntes científiques, així com per la construcció de respostes coherents amb el coneixement científic.

Canvi i continuïtat en el temps:

 • Descoberta i vaoració del patrimoni comarcal natural i cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges

Objectius curriculars

 • Treballar l'hàbitat dels éssers vius.
 • Estudiar les adaptacions dels éssers vius.
 • Entendre l'observació de la natura com un naturalista.
 • Aprendre a recopilar informació sobre un animal, zona geogràfica concreta, característiques històriques, entre d' altres. 
 • Treballar els espais naturals protegits.
 • Entendre el terme clima.
 • Identificar els elements i els factors que condicionen el clima.
 • Conèixer les quatre varietats climàtiques principals de Catalunya.
 • Assumir que el clima i el relleu condicionen la vegetació.
 • Identificar les característiques bàsiques de la vegetació de Catalunya.
 • Analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps.
 • Valorar que la natura estigui neta i cuidada.
 • Conéixer les característiques del territori i les possibilitats d'acció del mateix.
 • Utilitzar diferents medis de representació i expressió artística.

Continguts

Procediments

 • Cerca d'informació sobre un animal i la seva zona geogràfica.
 • Recopilació de dades climàtiques i històriques.
 • Elaboració d'una fitxa per investigador.
 • Desenvolupament de destreses bàsiques en la utilització de fonts d'informacions per donar-li un sentit crític i adquirir nous coneixements.
 • Aportació per part de cada component del grup de la informació recopilada i fer-ne una posta en comú.
 • Creació d'un mural on es vegi reflectit el resultat de la recerca en grup.

Conceptes

 • Identificació d'adaptacions d'animals al medi.
 • L'hàbitat dels éssers vius.
 • Les adaptacions dels éssers vius.
 • Observa la natura com un naturalista.
 • La conservació del medi.
 • L'acció humana sobre el medi.
 • Els espais naturals protegits.
 • La reducció dels hàbitats.
 • Fets històrics 

Actituds, valors i normes

 • Adquisició d'hàbits i actituds d'observació i anàlisi.
 • Meditació sobre la importància de tots els éssers vius.
 • Ús adequat de les eines de treball i dels procediments per utilitzar-les.
 • Actitud de cura i respecte pels animals de l'entorn natural.
 • Adquirir habilitats per a la resolució de conflictes.
 • Adquisició d'hàbits d'estudi, síntesi i classificació.
 • Interès pel coneixement de les característiques del medi.
 • Implicació i participació en les activitats.
 • Motivació pel coneixement de la nostra repercussió en el medi.
 • Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip.

Eixos transversals:

Educació per la diversitat. Reflexió sobre la diversitat física com a resultat de les adaptacions de les persones al medi. Respecte per tothom independentment de les seves diferències físiques.  

Educació sostenible. Importància d'observar i conèixer la natura per tal d'entendre el nostre entorn i el seu funcionament. Adquisició de consciència sobre el perill dels animals en vies d'extinció i les conseqüències de la desaparició d'espècies protegides. Importància del respecte pels animals. Coneixement dels beneficis dels animals per a les persones. Coneixement de les conseqüències de les nostres accions en la natura, en la vida dels animals i en la nostra vida. Reflexió sobre les mesures possibles per evitar la reducció dels hàbitats.

Competències bàsiques en TIC

 • Assolir destresa en la recerca d'imatges i informació a través del buscador "google".
 • Introduir l'alumne al Word.
 • Millorar el treball en equip i potenciar la cooperació a través de les eines informàtiques.

Sessions, durada total i/o temporalitat

 • 6 sessions d' una hora repartides en dues setmanes lectives.

Organització de l'alumnat

 • Els alumnes treballaran en grups de quatre alumnes, d'aquesta manera cada alumne tindrà un rol ben definit per poder desenvolupar una feina concreta i a la vegada imprescindible per l'assoliment del treball final.
 • A més de disposar d'unes estones a l'aula per poder treballar, s'hauria d'animar els alumnes a organitzar-se per poder treballar fora de l'escola, com anar a la biblioteca, tant per fer recerca en els llibres com per poder treballar a l'ordinador.
 • La fitxa de treball els serà útil per aprendre a organitzar bé la feina i a tenir ben definides les preguntes de recerca, tasca que els serà útil per a poder realitza el mural.
 • L'objectiu final, a més del treball escrit que hauran de presentar al mestre,  és aconseguir un mural amb la informació demanada, amb el qual faran una exposició oral davant de tota la classe, la dificultat principal radica en que, no se'ls hi facilita l' indret exacte on han de "deixar" l'animal, això els obliga a escollir amb cura la comarca més adequada i justificar-ho correctament.
 • Amb aquesta webquest hem volgut incentivar els alumnes, per tant les millors exposicions inauguraran la setmana cultural, també s'exposaran tots els treballs als passadissos de l'escola.
 • Recomanem els animeu a ser acurats en les presentacions dels treballs i a ser molt originals.
 • Es farà una avaluació de tot el grup (exposició oral) i una autoavaluació de cada membre del grup.

Avaluació

L'avaluació es realitzarà constarà de tres parts:

 • L'autoavaluació de grup que està penjada a la pestanya amb aquestmatei nom.
 • L'avaluació de grup, per part del mestre, del treball escrit.
 • Avaluació de grup de la exposició oral, per part dels altres companys i per part del mestre, podem utlitzar la mateixa plantilla d'avaluació.

Es tindrà en compte l'originalitat i que els murals presentats estiguin ben el·laborats i distribuïts.

Creadores de la Webquest

 

Aquesta Webquest ha sigut elaborada per quatre estudiant de primer de Magisteri d'Educació Primària de la Universitat Internacional de Catalunya, us animem a posar-la a la pràctica. Qualsevol comentari  serà ben rebut, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través dels nostres correus electrònics:

Marta Ballester Serra mballester@cir.uic.es

Yolanda González Soler ygonzalez@cir.uic.es

Silvia Márquez Prieto  silviamp@cir.uic.es  

Laura Plancheria Boix  laura.p.b@cir.uic.es 

 


 
 
Webquest elaborada per M.Ballester, I.González, S. Márquez, L.Plancheria amb